Jørgen Kjærgaard

Jørgen Kjærgaard

96 17 75 05

Vestervig

Lærer

Underviser i:
- Liturgik og salmekundskab
- Liturgik

Aarhus

Timelærer

Underviser i:
- Liturgik og salmekundskab
- Liturgik

 Curriculum vitae

1957                    f. 15/4 i Kbh. Opvokset i Vendsyssel og Himmerland
1976                         exam.art. (nysproglig) Aalborghus Statsgymnasium
1977                    leder af Christianskirkens Ungdomsklub, Aarhus
1981                    sølvmedaille (accessit) for besvarelse af Aarhus Universitets prisopgave i teologi
1982                    g. m. cand. theol. Helle Sommer, med hvem jeg har tre børn.
1984                    cand.theol. Aarhus Universitet
1985                    sognepræst Voldum-Rud pastorat, Randers-Hadsten provsti, Århus stift
1994                    sognepræst Vestervig-Agger pastorat, Sydthy provsti, Aalborg stift
2007                    ridder af Dannebrogordenen
2009                    lektor i hymnologi og liturgik,Vestervig Kirkemusikskole
s.å.                     stiftskonsulent for liturgi og salmekundskab, Aalborg Stift
2011                    adj. professor i kirke- og salmehistorie, Faculty of Arts, Aarhus Universitet
  
Faglig virksomhed
 
1977                    studieophold: British Museum & Library, London
1980/1981            studieophold: Det danske Akademi i Rom
1983                    medarb. arkæol. undersøgelser i Davidsbyen, Jerusalem, Hebrew University, Israel
s. å.                    medarb. Hjerl Hansen-Fondets danske udgravninger i Umm Qeis / Gadara, Jordan
1986-1995            ekstern lektor i kirkehistorie, Det teologiske Fakultet, Århus Universitet
1986-1989            hymnologisk konsulent ved aut. oversættelse af Det nye Testamente
1993-1998            hymnologisk konsulent ved overs. af Det Gamle Testamentes Apokryfe Skrifter
1992                    timelærer i liturgik og hymnologi ved Nordjysk Musikkonservatorium
1993-2002            medl. Kirkeministeriets salmebogskommission
1995                    ekstern censor ved Det jyske Musikkonservatorium
1995 -                 timelærer i liturgik og hymnologi ved Vestervig Kirkemusikskole
2006-                  medl. af referencegruppen bag tidsskriftet Hymnologi
2006-                  beskikket censor ved teologisk embedseksamen, Københavns og Århus Universiteter
2006                    eksaminator og censor v. den biskoppelige prøve af kandidater til præsteembede m. ikke-teologisk udd.
2007-                  panelist : religion.dk/KristeligtDagblad
2011-                  red. Nyhedsbrev for Dansk Hymnologisk Netværk
  
Tillidshverv
 
1970                    medstifter af Scandinavian Society for Prehistoric Art
1973-1976            medl. af elevrådet for Aalborghus Statsgymnasium
1978-1982            bestyrelsesmedl. Teologisk Forening ved Århus Universitet
1983                    medl. af Studieudvalget ved Pastoralseminariet i Århus
1984-1994            best. medl. Den Oppen-Schildenske Stiftelse
1990-1994            best. medl. Selskabet Clausholms Venner
1999-2009            best. medl. Vestervig Kirkemusikskole (udp. af kirkeministeren)
2005-2006            fmd. best. f. Thisted Gymnasium og HF-kursus
2006-2009            fmd. Sydthy Provstis Kirkehøjskole
2011-                   Präsident IAH – Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie
2012-                   Fmd. Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred
 

Bibliografi

Afhandlinger og udgivelser
 
Underholdning – en håndbog. Drama, Gråsten 1980.
Peter i Rom – tradition eller realitet ( prisopgavebesvarelse) Århus Universitet 1980 (164 s.).
To Euangelion – et nøglebegreb hos Paulus. Teoltryk, Århus 1982.
Martin Luthers salmer, og deres skæbne i den danske salmebogstradition (specialeafh.) 1984 (57+xiil+3 s.).
Du blandt vore lovsange bor – hvad skal den danske kirke synge i det 21. århundrede? Tuxedo Tryk, Århus 1993.
Forslag til salmevalg i forbindelse med de gammeltestamentlige læsestykker i gudstjenesten. Privattryk 1994.
Salmehåndbog I-II. I: Salmekommentar. II: Salmehistorie. Det Kgl. Vajsenhus, Kbh. 2003. (2. bearb. udg. 2008).
Kirke-Musik-Skole. Jubilæumsskrift – Vestervig Kirkemusikskole 25 år. (red.) Aalborg Stiftsavis´ Forlag 2005.
Salmer for Skole, Hjem og Kirke. (red.). Aalborg Stiftsavis Forlag 2005.
Liturgi og hymnologi i Folkekirken. Udredning og undersøgelse af behovet for en intensiveret efteruddannelse og udvikling af gudstjeneste- og salmekundskab for præster, organister, kirkesangere, kordegne, kirketjenere og gravere. Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, Pastoralseminarium og Efteruddannelse 2006.
Hjemstavn – hav og himmel. Vesterhavsfisker og hjemstavnsmaler Thøger Jensen Ruby, Agger. Museet for Thy og
Vester Hanherred 2006.
Salmedigterbiografier og leksikale noter. Den Danske Salmebog Online. Kirkeministeriet & Det Kgl. Vajsenhus 2007.
Agger Kirke – før og nu. Agger Menighedsråd 2008.
Vestervig Kirke i 1000 år. Vestervig Menighedsråd 2009. 
  
Salmer, bønner og prædikener
 
bidr. i: Bønnebog, FDF/FPF 1985.
Gud er Gud som tusind gåder… March & Lejr 1979ff., Syng Blåt , FDF-Sangbogen 2000.
Prædiken til Skærtorsdag, 1. tekstrække. Nordjyske Prædikener. 2003, s. 85-88.
Gud kom selv til sin verden… Dansk Kirketidende 2/2005, s. 23.
Du gik som Gud… Dansk Kirketidende 4/2005, s.59.
Han gik sin død i møde… Kirke og Sogn – kirkeblad for Vestervig og Agger nr. 2, 2005, s. 3.
Hvad koster vel to spurve… Dansk Kirketidende 6/2005, s. 97.
Gud gav sit allerbedste… Glædelig Jul 2005, udg. af Kirkeligt Samfund 2005, s. 7.
En fødsel er altid et under… Glædelig Jul 2005, udg. af Kirkeligt Samfund 2005, s. 20.
10 salmer i Nordjyske Salmer. Aalborg Stiftsavis Forlag 2005
Prædiken til 5. s. e. Trin. 1. tekstrk. + om salmen: ”Der sad en fisker så tankefuld”. Søndagslæsning 5, 2005, s. 45-47.
Det sidste blad er væk fra vore træer... Vintersalme. Kirke og Sogn – kbl. for Vestervig og Agger nr. 1, 2005-06, s. 2.
 
Sange og viser
Vi vandrer ud af vejen… March & Lejr 1979ff.
Højt på Jyllands nøgne skulder… Skr. t. åbningen af udstillingen AGGER – en arbejdsplads ved kysten, 4/7 1998.
(tekster m.m. fra de teologiske julerevyer i Aarhus 1977-83) i: Hvad si´r de i Aarhus, hos teologerne – Red. Poul Bredsdorff, Søren Jensen, Henning J. Lehmann, Thorkild C. Lyby, Knud Ottosen. Aarhus Universitetsforlag 2011.
 
Artikler og oversættelser
 
På pilgrimsfærd til Roms syv valfartskirker. Sfinx 1983/1. s. 12-18.
From ”Memoria apostolorum” to Basilica Apostolorum. On the Early Christian Cult-centre om the via Appia. Analecta Romana Instituti Danici XIII, 1984, s. 59-76.
Pilgrimsfærd og valfartssteder. Sfinx, tema-nummer: Det hellige Land, 1985/2, s. 65-70.
Renæssancehumanistisk retorik i Luthers salmer. Dansk Teologisk Tidsskrift 1986, s. 1-19.
Prøveoversættelsen af Det nye Testamente – et hymnologisk signalement. Præsteforeningens Blad 1990/45, s. 873-884.
De poetiske passager i Prøveoversættelsen af Det nye Testamente. Præsteforeningens Blad 1991/3, s. 41-57
To breve fra Peter Larsen Skræppenborg til Anders Larsen Gamborg. Kirkehistoriske Samlinger 1991, s. 131-141.
Hvad en salme er. Dansk Kirketidende 1992/3, s. 37-40.
Den lutherske salme i spændingsfeltet mellem brug og bestemmelse. Dansk Kirketidende 1992/4, s. 53-56.
Nu bede vi den Helligånd… Reformatoren Martin Luthers helligåndssalmer – de rigtige! Under Guds Ord nr.315, 1992.
J. S. Bach, messe i H-moll (overs. af den latinske tekst). Århus Symfoniorkester – koncertprogram 1992 + 1999.
Leo den Store: Ottende prædiken om Herrens fødsel (overs.) i: Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener i oversættelse. Anis 1992.
Coemeterium-memorium-martyrium. Den konstantinske ambulatoriebasilika i Rom. Ordet, kirken og kulturen. Afhandlinger om kristendomshistorie tilegnet Jakob Balling. Århus Universitetsforlag 1993, s. 41-69.
Som Abraham i Mamrelund… Om den nye gudstjenesteordning og salmevalget. Aarhus Stiftsbog 1993, s. 30-36.
Menighedsråd – hvad skal de gøre godt for? (s. m. M. Helle Sommer), Dansk Kirkeliv 1993-94, s. 64-76.
At mødes i dit kirkekor – de unge med de gamle. Dansk Kirkemusikertidende 1994/7, s. 5-7.
Gennem den kulsorte sky. Overvejelser om en gammel salmes fremtid. Hymnologiske Meddelelser 1996/1, s. 20-28.
Salmer fra det 17. århundrede. Statusrapport fra Salmebogskommissionen. Kirkeministeriet 1996, s. 20.
Paradis af ørke. Paradisforkyndelse og paradisforestillinger i salmebogen. Et kor af stemmer. Tematiske læsninger i Salmebogen. Anis, Kbh. 1997, s. 13-48.
Nu beder vi den Helligånd… den evangelisk-lutherske kirkes fødselsdagssang. Sognet, Snedsted, 2/1997, s.2-3.
Joseph Haydn, Paukemesse i C-dur (overs. af den latinske tekst) Sønderjyllands Symfoniorkester – koncertprogr. 1998.
Ny salmebog – hvad er meningen? Aalborg Stiftsbog 1999, s. 59-72.
Hvad skal vi med Kingos salmer i dag? Hymnologiske Meddelelser 2001/2, s. 131-152.
Salmebogen bliver, som ny. Aalborg Stiftsavis 2002/3, s. 1-2.
Grundtvig. – I: Michael Keene: Guide til Bibelen og dens verden. Det danske Bibelselskab 2002, s. 120.
Indre Mission og Grundtvigsk Valgmenighed. Vestervig – historier fra byen. Vestervig-Agger håndværker- og Borgerforening 2003. s. 86-91. 2. opl. 2006.
Skal præster tro på Gud? Kirke & Sogn, kirkeblad for Vestervig og Agger sogne, 2006/4.
Kirkens sangskole. Om kirkesangen som dannelse og uddannelse. Kirke-Musik-Skole. Jubilæumsskrift – Vestervig Kirkemusikskole 25 år, red. J. Kjærgaard. Aalborg Stiftsavis´ Forlag 2005, s. 51-66.
Klokken slår & Tempus Fugit. Hans Agerbeks salme: Uforsagt, vær på vagt.. Et bidrag til dens datering og tradition. Hymnologiske Meddelelser 34. årg. 2005/2, s. 142-157.
Salmelitteratur i Danmark efter årtusindskiftet – 2000-2005. Hymnologi. Nordisk Tidsskrift, nr. 1, 35. årg. s. 55-60.
…for at Guds ord også i sang kan blive i folket. Introduktion til reformatoren Martin Luthers salmedigtning. (med ny overs. af Luthers brev til Spalatin 1523). Forskningsrapport, Nordhymn, 2006.
W.A. Mozart: Lataniae de venerabili altaris sacramento. overs. af den latinske tekst. Århus Symfoniorkester - koncertprogram 2007.
Nun freut euch lieben Christen gmein. Den danska receptionen av Luthers psalm. Hjärtats Tillit. Trosförmedling i luthersk tradition, Svenskt Gudstjänstliv, 82/2007, s. 52-81.
De danske kirkesalmebøger – en oversigt. Den Danske Salmebog Online, Kirkeministeriet & Det Kgl. Vajsenhus 2007.
Faste-tid. Kirke & Sogn, kirkeblad for Vestervig og Agger sogne. 2008/1, s. 3.
Min mor blev forskrækket over dåbsritual. Religion.dk 28/4, 2008.
Ingen vin til nadveren. Religion.dk 23/5, 2008.
Konger sikrede kirkens stilling. Religion.dk 11/6, 2008.
Tempelherrerne opstod i middelalderen. Religion.dk 31/7, 2008.
Kirkegavlen er ingen Jakobsstige. Religion.dk 31/8, 2008.
Klostre var middelalderens socialforsorg. Religion.dk 3/9, 2008.
Hvid er tegn på sparsommelighed. Religion.dk 16/9, 2008.
”For at Guds ord også i sang kan forblive i folket…” Introduktion til Martin Luthers salmedigtning. Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Ett projekt inom forskarnättverket Nordhymn. (red. Sven-Åke Selander & Karl-Joh. Hansson). Lund 2008, s. 35-41.
En amulet, der beskytter sin bærer. Religion.dk 27/10, 2008.
Gåden om rundkirkerne. Religion.dk 5/11, 2008.
Juletoner gennem flere hundrede år. Religion.dk 28/12, 2008.
Da Danerne blev kristne. Religion.dk 8/1, 2009.
Gud står bag det hele. Religion.dk 31/1, 2009.
Er det en god idé med religion i retssalen? Religion.dk 26/2, 2009
Kjolen er til særlige anledninger Religion.dk 13/3, 2009
Paulus var i den syvende himmel Religion.dk 11/5, 2009
Korbuen – en hyldest til den sejrende Kristus Religion.dk 4/6, 2009
En fortælling om Nordens mest populære salme. Fortællinger fra Aalborg Stift, 2010
Nyhedsbrev vedr. IAH til hymnologer og salmeinteresserede i Norden 2010
Hymnology and hymnody in the Nordic Countries, Mitteilungen des IAH 2010
Tekstovervejelser, salme- og musikvalgsforslag (sm. m. Ivar Mæland) til Kirkemusikalsk Kompetencecenters netportal.
Den nye salmebog 7 år efter. Aalborg Stiftsbog 2010, s. 33-44
Nyhedsbrev Dansk Hymnologisk Netværk 1/2011
Jesus ved vi ret meget om. Religion.dk 4/4, 2011
Må man brænde hellige skrifter? Kristeligt Dagblad (netudg.)29/4, 2011
Nye konfirmationssalmer efterlyses. (interwiew) Kristeligt Dagblad 30/4, 2011
Præster skal lytte til hinanden. (reportage) Aalborg Stiftsavis 2/2011, s. 11
Hymns in Modern Society Hymnologi 1-2/2011, s.65-74.
Hymnology and hymnody in the Nordic Countries, Mitteilungen des IAH 2011
Jeg ville gerne have sunget en salme med Luther. Kirkehistorisk stafet, Kristendom.dk 07/7, 2011
Hvilke salmer kendte Chr. IV? Religion.dk 19/9, 2011
Hvilke synder afvaskes ved dåben? Kristendom.dk 15/11, 2011
Nyhedsbrev 2, Dansk Hymnologisk Netværk 2/2011
Bedre musik skal få flere i kirke + Kirkemusikken tabte kampen med ordet. (interview) Kristeligt Dagblad 22/11, 2011
Julesalmer er mere end blot smukke vers. Kristendom.dk 20/12, 2011
De gamle salmer holder.(interview) Nordjyske 23/12, 2011
Præsentation af IAH. Hymnologi 1-2, april 2012, s. 67-69.
Virret modernissa yhteiskunnassa. Tanskalainen näkökulma. Hymnos 2011. Helsinki 2012, s. 120-133.
Løskøbt har han dig blandt Helvedes fanger – Helvede i Salmebogen. Kritisk Forum for Praktisk Teologi
Congregational Hymnal - Is There Any Sense in Speaking of its Future? - Some Considerations in a Scandinavian Perspective. I.A.H. Bulletin Nr. 40/2012.